Uncategorized

Anti-Emperyalist Cephe’yi Kurmalıyız

Eyüp Baş Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu

Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Kurtuluşu İçin Anti-Emperyalist Cephe’yi Kurmalıyız

4-6 Aralık günleri arasında Halk Cephesi’ nin çağrısıyla İstanbul’da yapılan Eyüp Baş Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu, uluslararası düzeyde anti-emperyalist bir cephenin kurulmasına doğru mütevazi ama kararlı ve umut verici bir adımdı. Emperyalizm örgütleniyor. Hayatın her alanında sömürüsünü daimi kılmak için stratejiler, taktikler geliştiriyor. Emperyalist güçler kendi aralarındaki devasa sorunlara, derin çelişkilere rağmen çıkarlarının birleşmek ve örgütlenmekte olduğunu görüyor ve bu doğrultuda örgütlenmeler, kurumlar oluşturuyorlar.

Sınıf bilincine uygun davranıyor emperyalistler. Karşılarında altı milyarlık bir dünya olduğunu görüyorlar. Açlar ve mazlumlar dünyası.

Biliyoruz ki, dünya pazarının paylaşılmasında aralarında devasa sorunlar var. Ama bu sorunları öne çıkarırlarsa, şiddet yoluyla çözmeye kalkarlarsa halklar karşısında daha da güçsüz düşeceklerini biliyorlar. O nedenle bu çelişkileri çözecek, zamana yayacak kurumlar yaratıp buna uygun politikalar geliştiriyorlar. Bu kurumlar ve politikalar, yetersiz kaldığında, yenilerini oluşturuyorlar.

Emperyalizm yok olmaya mahkum bir sistemdir. Ancak bu yokoluş, kendiliğinden olmayacaktır. Bu “son”u yaratacak temel unsurlar, halkların birleşmesi, direnmesi ve savaşmasıdır.

Halklar açısından kazanmanın, kendi kaderini eline almanın yolu emperyalizmi alt etmekten geçiyor. Herkesin hakkını alacağı, eşitlik, özgürlük ve bağımsızlığın yaşanacağı sosyalizmin yolu emperyalizmi alt etmekten geçiyor. Emperyalizm ortaya çıktığından bu yana halkların baş düşmanıdır. Bugün de böyledir. Dolayısıyla bugün ilerici, yurtsever, devrimci olmanın kıstası asıl olarak emperyalizme karşı tavır almaktır.

Bu tavır alış ulusal ve uluslararası düzeyde, mücadelenin silahlı ve barışçıl, yasal ve yasadışı tüm biçimlerini içeren bir direniş ve savaş temelinde gelişmelidir. Amaç, emperyalizme karşı mücadeleyi açıklamalar ve temennilerin ötesine geçirmektir. Amaç halk kitlelerini emperyalizmin, emperyalist politikaların karşına dikmek olmalıdır. Böylece emperyalizmin halklara karşı politikaları alt edilebilir, böylece emperyalizm yok edilebilir, bağımsızlık kazanılabilir.

Halkların birliği ve dayanışmasını sağlayacak örgütlülüğün kurulması kuşkusuz kolay olmayacaktır. Şimdiye kadar yaşanan olumsuz deneyimler de var. Ancak birlik, tarihin bize dayattığı bir görev olarak zorunludur. Emperyalizme karşı haklı bir davayı savunuyoruz. Halkların haklı talepleri var, onları seslendiriyoruz. Geçmişte halkların tarihinde yaşanan bir çok olumlu örnekler var, bunlar bize yol gösteriyor. İster ülkemiz özgülünde ister dünya genelinde halk cepheleri, enternasyoneller, vatan cepheleri, farklı biçimlerdeki eylem birlikleri, olumluluk ve olumsuzluklarıyla geniş bir deneyim zenginliğidir.

Emperyalizmi yenmek uzun ve meşakkatli bir sürecin, savaşın sonunda olacaktır. Hayalperest değiliz, ancak dayandığımız ideolojinin gücünün farkındayız. Bu ideoloji birleştiricidir. Çaba harcarsak halklar kendi sorunları etrafında ve ortak talepleri etrafında birleşecektir. Buna öncelikle herkes kendi ülkesinden başlamalıdır. Her ülkenin ilerici, demokrat, yurtsever ve (ülkeye göre) anti-empryalist ve anti-Amerikan islami örgütleri, kurumları bir araya gelmelidir. Bugün ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelelerinin nispeten daha dinamik olduğu ülkelerde Anti-Emperyalist Birlikler oluşturmak daha olanaklıdır. Türkiye, Filistin, Irak, Latin Amerika ülkeleri, Lübnan gibi ülkelerde mücadelenin boyutları ve biçimlenişi, bunu mümkün kılmaktadır.

Halk Cephesi’nin öncülüğüyle gerçekleştirilen emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu, halkların birliğinin sağlanmasına yeni güçlerin katılmasını sağlamayı önüne hedef olarak koymuştur. Bu görevi yerine getirecek bir İzleme Komitesi kurmuştur. Sempozyum İzleme Komitesi her ülkede kurulacak Anti- Emperyalist Birlikleri takip etmeli, her türlü desteği sunmalıdır. Bu birliklerin kurulmasına öncülük etmeye çalışmalıdır. İzleme Komitesi her ülkede kurulacak birlik için o ülkeden sempozyuma katılan örgüt ve kurumların temsilcileriyle sürekli ilişki içinde olmalıdır.

Anti-Emperyalist Birliğin hem ulusal, hem uluslararası düzeyde kurulması kuşkusuz bir çok zorlukla karşılaşacaktır. Her ülkede kendine özgü sorunlar yaşanacaktır. Emperyalizme karşı duruşta samimi, tutarlı ve kararlı olunduktan sonra çözülemeyecek bir sorun yoktur. Kendi dar grupçuluklarından çıkamayanlar, reklam peşinde olanlar olabilir. Ya da sekter, faydacı önerilerle gelenler de olabilir. Bunlar aşılmaz sorunlar değildir. Her ülkede en geniş birliği sağlamak için çaba gösterilmelidir. Ancak emperyalizmin saldırganlığının bu boyutta olduğu bir dünyada beklemek de mümkün değildir. İkna olmakta zorlananlarla, dar grupçu veya sekter bakanlarla tartışmalar sürdürülürken, diğer yandan Anti-Emperyalist Birliğin temelleri atılmalıdır. Oluşturulan birlik anti-emperyalist politikaları ve pratiği ile sürükleyici olacaktır. Çünkü emperyalizme karşı her faaliyet halklar nezdinde birleştiricidir.

Her ülkedeki Anti-Emperyalist Birlik, ulusal ve uluslararası çapta bir eylem programı önerisi oluşturarak, bunu Eyüp Baş Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu İzleme Komitesi’ne sunmalıdır. Sempozyum, bu önerileri temel alarak uluslararası bir eylem planı oluşturmalıdır.

İzleme Komitesi’nin görevlerinden biri de Anti-Emperyalist Birliğin genişletilmesi olacaktır. Amaç her kıtadan, her ülkeden anti-emperyalistleri bir araya getirmektir. Bunun için düzenlenen uluslararası toplantılara katılınıp Anti-Emperyalist Birliğin gereği anlatılmalıdır. Komite, değişik ülkelerden emperyalizme karşı tavır geliştiren siyasi örgüt ve gruplarla, demokratik kurumlarla ve kişilerle irtibata geçmeli ve sempozyum platformu genişletilmelidir.

Sempozyum, asıl olarak emperyalizme karşı gerçeleştireceği faaliyet ve eylemlerle bir çekim odağı olabilmelidir. Halkları birleştirmenin ve Anti-Emperyalist Birlik platformunu genişletmenin lokomotifi bu olacaktır. Uluslararası anti-emperyalist birlik, ilerici, devrimci, anti-emperyalit güçler arasında ideolojik, politik, örgütsel bağları sağlamak ve anti-emperyalist mücadele programını hayata geçirecek koordinasyonu yapmak üzere, öncelikle bir kaç ülkede bölgesel merkez işlevi görecek irtibat büroları kurabilmelidir. Birlik genişledikçe ihtiyaca göre irtibat büroları yaygınlaşır. Başlangıç itibariyle Türkiye, Ortadoğu, Avrupa ve Latin Amerika’da olabilir irtibat büroları… Ayrıca Birliğin internet sitesi ve haberleşeceği mail adresleri de olmalıdır kuşkusuz. Bütün bunlar, Birlik üyeleri arasında ilişkileri canlı kılacak ve ortak hareket etme zeminini güçlendirecektir. Sempozyum İzleme Komitesi bunları ilk toplantısında ele almalıdır.

Anti-Emperyalist Birlik emperyalist saldırılar karşısında hızla tavır alınmasını sağlayacak bir anlayışa ve Yürütme organına sahip olmalıdır. Yürütme’nin seçilme tarzı, Birlik üyelerinin tümünün yürütmede temsil edilebilmesini mümkün kılmalıdır. Her ülke, bölge veya kıta, kendi Yürütme temsilcilerini seçmelidir. Böylelikle yürütmenin inisiyatif ve kararları, tüm üyeler tarafından benimsenip uygulanabilir.

Yürütme temsiliyeti zayıflatacak kadar dar, çalışmayı hantallaştıracak kadar da geniş olmamalıdır. Ortadoğu, Avrupa ve Latin Amerika’dan ikişer temsilci başlangıç olarak uygun görünmektedir. Anti-Emperyalist Birlik genişledikçe diğer bölge ve kıtalardan temsilciler de katılmalıdır Yürütme’ye.

Anti Emperyalist Birlik üyeleri, ortak kampanyalar düzenlemelidir. Bu kampanyalar, ortak bir hedefe yönelirken, ülkelerin kendi gündemlerine uyarlayabildikleri bir çerçeveyi de içerebilir. Uluslararası çapta, eş zamanlı yapılacak bu tür eylemlerin, kampanyaların etkisi, sonuç alıcılığı ve birleştiriciliği daha fazla olacaktır. Dayanışma ve birleşmenin gücünü daha çok hissettirecek, halklar arasında ortak bir ruh yaratılmasında etkili olacaktır.

Yürütme gelişen olaylar karşısında kararlar alabilmelidir. Bu kararlar doğrultusunda farklı ülkelerdeki Anti-Emperyalist Birlikleri veya tek tek üyelerini harekete geçirebilmelidir. Belki ilk başta hızlı, kapsamlı tepkiler veya kampanyalar olmayacaktır yapılanlar. Zamanla bu ortak tavırlar, daha koordineli ve güçlü hale gelebilir.

Anti-Emperyalist Birlik, gerektiğinde alt komiteler de oluşturabilmelidir. Bunlar, Tutsaklarla Dayanışma Komitesi, Emperyalist Saldırganlığa Karşı Irak Halkıyla Dayanışma Komitesi, Filistin’le Dayanışma Komitesi, Emperyalizmi İzleme ve Araştırma Komitesi, Uluslararası İlişkiler Komitesi gibi, belli konularda sürekli çalışan komiteler olabilir.

Anti-Emperyalist Birlik bir yandan emperyalizme karşı pratik faaliyetleri örgütlerken diğer yandan halkların, ilerici, anti-emperyalist güçlerin birliği önündeki engelleri ortadan kaldırmak için çalışmalıdır. Çeşitli siyasi hareketler arasında yaşanan sorunların çözülmesi için girişimlerde bulunmalı, sorunların çözümüne somut, pratik, sonuç alıcı programlarla yaklaşmalıdır. Bunun için gerekirse ayrı bir komite kurmalıdır.

Anti-Emperyalist Birlik, emperyalizme karşı direniş ve birlik kültürünün yerleşmesi için çalışmalıdır. Uluslararası düzeyde, süreklilik arzeden sorunlara karşı politikalar geliştirebilmelidir. Örneğin dünya ölçeğinde emperyalist üslerin kaldırılması, halklara karşı tecrit, kuşatma, ambargo ve benzeri uygulamalara son verilmesi, dünya çapında siyasi tutsakların özgürlüğü için mücadele gibi konularda programlar çıkarmalı, kampanyalar düzenlemelidir.

Anti-Emperyalist Birlik sempozyumu, her sene başka bir ülkede toplanmalıdır. Toplanılacak ülkede Birlik İrtibat Bürosu varsa toplantıyı düzenlemeyi kendisi üstlenmelidir. Yoksa ilgili bir veya birden fazla örgüt gönüllülük esasına göre düzenlemeyi üstlenmelidir. Sempozyum kararlarında bir sonraki sempozyumun yeri, zamanı ve düzenleyicileri belirlenmelidir. Burada ele alınan bu noktalar Anti-Emperyalist Birlik’in genel esasları olabilir. Bunlar elbette kendi içinde tartışılıp geliştirilebilir. Halkların emperyalizme karşı mücadele deneyimleri, birikimleri, önümüze ve engeli çıkabilecek her türlü sorunu aşabilecek yeterliliktedir…
Halk Cephesi – Remzi UÇUCU

ENG, FR

You may also like

Comments are closed.